Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 5v, Beograd, Srbija je pokretač programa „sport&bonus“(u daljem tekstu program), izdavač „sport&bonus“ kartice (u daljem tekstu kartica) i rukovalac baze podataka o ličnosti za sve registrovane korisnike programa.

Korisnik programa kartice može postati svaka osoba starija od 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ispuni pristupnu izjavu na jednom od prodajnih mesta koja su uključena u program ili registracijom na sajtu sportandbonus.com. Potpisom pristupne izjave ili prihvatanjam Pravila programa na sajtu sportandbonus.com pojedinac potvrđuje da je saglasan sa svim pravilima programa. Svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi ili tokom registracije moraju biti popunjeni i pojedinac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice.

Partneri programa su sva pravna lica koja sa Sport Vision d.o.o. Beograd potpišu ugovor o zajedničkoj promociji „sport&bonus“ programa i koja će vršiti funkciju prikupljanja i obrade podataka u ime i za račun Sport Vision d.o.o. Beograd.

Sport Vision d.o.o. Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa. O svakoj izmeni pravila kao i promeni partnera programa, Sport Vision d.o.o. Beograd će korisnika programa obavestiti na odgovarajući način.

Aktuelna pravila programa i spisak partnera programa su dostupni na internet adresi www.sportandbonus.com. Ako korisnik programa upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.

Podaci korisnika programa navedeni u aplikacionoj formi (pristupnoj izjavi) kao i podaci o obavljenim kupovinama korisnika programa će biti redovno analizirani a Sport Vision d.o.o. Beograd će ih upotrebiti za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt korisnika programa mogu biti upotrebljeni i za slanje promotivnih ponuda i drugih obaveštenja partnera programa korisnicima programa putem sms-a, poštanske pošiljke, mail-a i ostalih elektronskih servisa i to samo onim korisnicima programa koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije.

Slanje ponuda i drugih obaveštenja će vršiti Sport Vision d.o.o. Beograd.

Lični podaci o korisnicima programa se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korisnik programa je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama čuvaju u centralnoj bazi kompanije Sport Vision d.o.o. Beograd u sedištu privrednog društva, Milentija Popovića 5v, Novi Beograd, Srbija.

Sport Vision d.o.o. Beograd se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi i svoj pristanak može u svakom trenutku opozvati.

U slučaju povrede prava, lice ima pravo da se obrati povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i ima pravo na uvid i kopiju svojih podataka. Podaci o korisnicima programa mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o korisniku programa. Elektronski podaci se čuvaju na serveru hosting providera Hetzner u Nemačkoj. Podaci o korisnicima programa će se čuvati do opoziva kartice od strane imaoca ili do opoziva programa.

Osnovna kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani korisnik programa čiji je potpis na pristupnoj izjavi. Fizičko lice se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu osnovnu karticu. Sport Vision d.o.o. Beograd i partneri programa zadržavaju pravo da u svakom trenutku provere identitet donosioca kartice.

Spisak aktuelnih partnera kao i lista odabranih prodajnih mesta na kojima važi program, način registracije, sakupljanje bodova i benefiti programa se mogu proveriti na www.sportandbonus.com ili na nekom od prodajnih mesta partnera programa.

Da bi dobio bodove ili iskoristio neku od pogodnosti programa korisnik programa je dužan da pre plaćanja pokaže karticu osoblju Sport Vision d.o.o. Beograd ili partnera programa kod koga se obavlja transakcija. Prilikom online kupovine kupac je dužan da unese broj sa svoje kartice I da klikne na dugme potvrdi, nakon čega će sistem verifikovati karticu.

Naknadno upisivanje bodova nije moguće. Sport Vision d.o.o. Beograd zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi benefite programa po vlastitoj proceni.

Nakon svake kupovine u radnjama ili na web shopu partnera programa član osvaja 1 bod na svakih potrošenih 100 dinara. Bodovi se sakupljaju tokom jednog obračunskog perioda i po isteku istog se poništavaju.

Bodovi osvojeni prilikom online kupovine dodaju se na koirsnički nalog 20 kalendarskih dana od dana potvr porudžbine koju dobijate na ostavljenu email adresu priikom kreiranja porudžbine

Obračunski periodi su od 1. marta do 31. avgusta i od 1. septembra do 28. (29.) februara.

U zavisnosti od potrošnje u jednom obračunskom periodu korisnik dobija mega bonus tj. popust na narednu kupovinu uz sport&bonus karticu u iznosima: 500, 1000, 2000, 3000 ili 5000 dinara, koji može iskoristiti na početku narednog obračunskog perioda. Ukoliko je korisnik u jednom obračunskom periodu sakupio 120-249 bodova, dobija popust na naredni račun u iznosu od 500 dinara.

Ukoliko je korisnik sakupio 250-499 bodova, dobija popust u iznosu od 1000 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio 500-899 bodova, dobija popust u iznosu od 2000 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio 900-1499 bodova, dobija popust u iznosu od 3000 dinara. Ukoliko je korisnik sakupio preko 1500 bodova, dobija popust u iznosu od 5000 dinara.

Primer: član koji je sakupio 120 bodova dobija popust u vrednosti 500 dinara. Ako iznos njegovog računa na početku narednog obračunskog perioda bude recimo 3500 din, umanjiće se za 500 din i iznosiće 3000 din.

Rok za korišćenje mega bonusa je 2 meseca (1. septembar - 31.oktobar, odnosno 1. mart – 30. april).

U slučaju pekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist Sport Vision d.o.o. Beograd. Ukoliko je korisnik programa sakupio više od 2000 bodova, može dobiti i druge prodajne podsticaje.

Bodovi osvojeni prilikom jedne kupovine se poništavaju na kraju šestomesečnog obračunskog perioda.

Benefite (Prodajne podsticaje) programa nije moguće kombinovati sa drugim benefitima koji važe u prodajnim objektima i prilikom kupovine na web shopu Sport Vision d.o.o. Beograd i partnera programa.

U slučaju ukidanja programa svi do tada skupljeni dinari popusta moći će da se iskoriste u roku od 30 dana od objave o ukidanju programa. Bodovi na kartici se ne mogu zameniti za gotovinu. Korisnik programa može imati i sledeće pogodnosti: Sniženo uz sport&bonus karticu“ – proizvodi čija je cena snižena uz sport&bonus karticu, „Poklon uz sport&bonus karticu“- proizvodi uz koje se dobijaju vidno naznačeni pokloni.

U slučaju kupovine pomoću poklon kartice ili u slučaju plaćanja robe preko računa ne mogu se ostvarivati pogodnosti programa.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik programa je obavezan da karticu blokira preko svog online korisničkog naloga ili da nestanak kartice prijavi na besplatni Call centar u roku od 24h od trenutka otuđenja kartice, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Ukoliko korisnik programa ima sakupljene bodove na nestaloj kartici, Sport Vision d.o.o. Beograd će sakupljene bodove sa nestale kartice preneti na novu karticu na zahtev korisnika programa. Ukoliko korisnik programa ne prijavi gubitak kartice, Sport Vision d.o.o. Beograd nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu i gubitak bodova. Korisnik programa ima pravo da preko svog online korisničkog naloga izmeni podatke koje je prethodno dostavio Sport Vision d.o.o. Beograd i otkaže članstvo u programu. Korisnik programa takođe ima pravo da pozivom na besplatni Call centar otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada Sport Vision d.o.o. Beograd primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice i dužan je da podatke o korisniku programa izbriše iz baze podataka.

Sport Vision d.o.o. Beograd može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika programa. Sport Vision d.o.o. Beograd je dužan da korisnika programa obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku programa.

Ukoliko korisnik programa iz tehničkih razloga ne može da realizuje svoj benefit može se obratiti besplatnom Call centru 0800 003330.

Svako neovlašćeno kopiranje, umnožavanje ili zloupotreba kartice biće sankcionisana u skladu sa zakonskim propisima. Partner programa: Sport time d.o.o. Beograd.

Bodovi dobijeni po obavljenoj kupovini u radnjama ili na web shopu partnera programa,  se oduzimaju u slucaju povrata robe u predvidjenom zakonskom roku.